خواهشمند است دانشجويان گرامی،سوالات پژوهشی خود را با رعايت شرايط زير ايميل نمايند:
•موضوع ايميل با توجه به موضوع پژوهشی مورد درخواست دانشجو، مشخص شود.
•نام و نام خانوادگی دقيق، شماره دانشجويی، رشته و مقطع تحصيلی دانشجو مشخص شود.
•ذکر  نام استاد راهنما ضروری است.
•سوالآت پژوهشی به طور كامل واضح و شفاف توضيح داده شود.

 پست الکترونیک :