اين جلسه با حضور رئيس دانشكده آقاي دكتر پرهام و معاون پژوهشي، پشتيباني و توسعه منابع دانشكده آقاي دكتر غني ئي به منظور استماع موضوعات و سوالات پژوهشي، آموزشي و رفاهي دانشجويان دكتري تخصصي و دستياران دانشكده با هدف همفكري و ارائه راه حل هاي ممكن در راستاي بهبود شرايط موجود برگزار گرديد

didar ghaneiedidar ghaneie3didar ghaneie2didar ghaneie1