اين جلسه باحضور مديركل دامپزشكي استان خراسان رضوي جناب آقاي دكتر اعلمي و معاونين ايشان با هيئت رئيسه دانشكده دامپزشكي، مديران گروه هاي آموزشي و مسئول ارتباط با جامعه و صنعت دانشكده در محل دانشكده دامپزشكي در تاريخ 1403/3/13 به منظور تبيين و تعيين راهكارهاي افزايش همكاري بين اين دو مجموعه علمي و اجرايي در جهت حل مشكلات و مسائل دامپزشكي برگزار گرديد.

 

didar modirdidar modir 3

didar modir 2didar modir 3