لیست اساتید بازنشسته


مهرناز  راد
مهرناز راد

دانشیار

محمد  رضائی پژند
محمد رضائی پژند

استاد

محمد  شکوهیان
محمد شکوهیان

دانشیار

احمدرضا  موثقی
احمدرضا موثقی

استاد

سیدابوالقاسم  نقیبی
سیدابوالقاسم نقیبی

دانشیار