لیست اعضای هیات علمی گروه


عبداله جمشیدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ajamshid.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ajamshid@um.ac.ir

عبداله  جمشیدی

برنامه درسی هفتگی استاد

داور شاهسونی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:davar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:davar@um.ac.ir

داور  شاهسونی

برنامه درسی هفتگی استاد

سعید خان زادی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:khanzadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khanzadi@um.ac.ir

سعید  خان زادی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد محسن زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mohsenzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mohsenzadeh@um.ac.ir

محمد  محسن زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد رضا رضایی گلستانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mr.rezaee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mr.rezaee@um.ac.ir

محمد رضا  رضایی گلستانی

برنامه درسی هفتگی استاد

امیر سالاری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a-salari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a-salari@um.ac.ir

امیر  سالاری

برنامه درسی هفتگی استاد