لیست اعضای هیات علمی گروه


حسن برجی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hborji.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hborji@um.ac.ir

حسن برجی

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا رزمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:razmi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:razmi@um.ac.ir

غلامرضا رزمی

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا هاشمی تبار

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hashemit.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hashemit@um.ac.ir

غلامرضا هاشمی تبار

برنامه درسی هفتگی استاد

الهه ابراهیم زاده ابکوه

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:eebrahimzade.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:eebrahimzade@um.ac.ir

الهه ابراهیم زاده ابکوه

برنامه درسی هفتگی استاد

علی مشاوری نیا

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:moshaverinia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moshaverinia@um.ac.ir

علی مشاوری نیا

برنامه درسی هفتگی استاد

محسن ملکی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:maleki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:maleki@um.ac.ir

محسن ملکی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین نورانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:nourani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:nourani@um.ac.ir

حسین نورانی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی عسکری بدوئی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:askari.m.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:askari.m@um.ac.ir

مهدی عسکری بدوئی

برنامه درسی هفتگی استاد

سوده علیدادی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:salidadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:salidadi@um.ac.ir

سوده علیدادی

برنامه درسی هفتگی استاد

سمانه عیدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:eidi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:eidi@um.ac.ir

سمانه عیدی

برنامه درسی هفتگی استاد

هادی محب علیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mohebalian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mohebalian@um.ac.ir

هادی محب علیان

برنامه درسی هفتگی استاد

زهرا موسوی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:zmoosavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:zmoosavi@um.ac.ir

زهرا موسوی

برنامه درسی هفتگی استاد