لیست اعضای هیات علمی گروه


حسام دهقانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:dehghani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:dehghani@um.ac.ir

حسام دهقانی

برنامه درسی هفتگی استاد

احمدعلی محمدپور

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mohammadpoor.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mohammadpoor@um.ac.ir

احمدعلی محمدپور

برنامه درسی هفتگی استاد

ابوالقاسم نبی پور

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:nabipour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:nabipour@um.ac.ir

ابوالقاسم نبی پور

برنامه درسی هفتگی استاد

امیر افخمی گلی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a-afkhami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a-afkhami@um.ac.ir

امیر افخمی گلی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسن باغیشنی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:baghishani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:baghishani@um.ac.ir

حسن باغیشنی

برنامه درسی هفتگی استاد

فرشید حمیدی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:farshidhamidi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:farshidhamidi@um.ac.ir

فرشید حمیدی

برنامه درسی هفتگی استاد

احمدرضا راجی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rajireza.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rajireza@um.ac.ir

احمدرضا راجی

برنامه درسی هفتگی استاد

بهروز فتحی هفشجانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:b-fathi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:b-fathi@um.ac.ir

بهروز فتحی هفشجانی

برنامه درسی هفتگی استاد

عباس پرهام

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:parham.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:parham@um.ac.ir

عباس پرهام

برنامه درسی هفتگی استاد

حمیدرضا کازرانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:kazerani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kazerani@um.ac.ir

حمیدرضا کازرانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدمهدی قهرمانی سنو

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mgseno.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mgseno@um.ac.ir

محمدمهدی قهرمانی سنو

برنامه درسی هفتگی استاد

امیر مقدم جعفری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:moghaddamjafari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moghaddamjafari@um.ac.ir

امیر مقدم جعفری

برنامه درسی هفتگی استاد