كلاسهاي آموزشي در ماه مبارك رمضان

با عنايت به نزديك شدن به ايام ماه مبارك رمضان كلاس هاي آموزشي ساعت 18 در ماه مبارك رمضان نيم ساعت زودتر در ساعت 17:30 الي 19 برگزار خواهد شد.