اطلاعیه کارورزی دانشجویان دکتری عمومی

به اطلاع کلیه دانشجویان که متقاضی گذراندن واحدکارآموزی (2) و (1) در تابستان 1400

می باشند می رساند جهت ثبت نام به نماینده کلاس یا اداره آموزش مراجعه نمائید.

تذکر:1- این اطلاعیه شامل دانشجویان مهمان نمی شود

     2- جهت واحد کارآموزی (1) گذراندن حداقل 140 واحد الزامی است

       3- این ثبت نام مشمول انتخاب واحد نمی شود و دانشجو باید تاریخی که متعاقبا از طرف اداره  

         آموزش اعلام می شود نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند

آخرین مهلت :چهارشنبه 1400/2/31           

   اداره آموزش