دانشگاه فردوسی مشهد در رشته های جدید دانشجو می پذیرد

دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه شماره 99/938/1130 مورخ 17 فروردین 1400 موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی را مبنی بر پذیرش دانشجو در رشته های جدید در دانشگاه فردوسی مشهد اعلام نمود.

1400011802