جلسة دفاع از رساله دکتری جهت اخذ درجة دکتری تخصصی بافت شناسی مقایسه ای

عنوان :

مطالعه هيستومورفولوژيكي و هيستوشيمي سلول هاي بتاي جزاير لانگرهانس پانكرانس در اثر عصاره آنغوزه ( Ferula assafoetida) در رت هاي نر ديابتي شده

نگارنده :

ابراهیم لطیفی

استاد راهنما :

آقای دکتر محمدپور

 

تاريخ : سه شنبه 15/11/98

ساعت : 12

مكان : سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی