جلسة دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجة دکتری عمومی دامپزشکی

عنوان :

بررسي هيستوپاتولوژيك اثرات عصاره متانولي سير در موش آزمايشگاهي آلوده با كيست هيداتيد

نگارنده :

حسین کریمی

 

استاد راهنما :

خانم دکتر موسوی

 

تاريخ : دوشنبه 14/11/98

ساعت : 12

مكان : سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی