دفاع پایان نامه کارشناسی ارشدباکتری شناسی-مهری امینی کمرودی

 

باسمه تعالي

جلسة دفاع از پایان نامه

جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد باکتری شناسی

عنوان :

بررسی مقاومت به متی سیلین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی گاو در ارتباط با حضور انواع ژن mec

نگارنده :

مهری امینی کمرودی

 

اساتید راهنما :

آقایان دکتر عسکری بدوئی و دکتر هاشمی تبار

 

 

 

 

تاريخ : شنبه 16/09/98