دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی -حسین خدایوندی

باسمه تعالي

جلسة دفاع از پایان نامه

جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد باکتری شناسی

عنوان :

بررسي حضور و تنوع ژنتيكي ژن كد كننده توكسين  تورم و كشنده سلول (cdt) در اشريشياكلي جدا شده از عفونت هاي ادراري در انسان

نگارنده :

حسین خدایوندی

 

استاد راهنما :

آقای دکتر عسکری بدوئی

 

 

 

 

 

تاريخ : دوشنبه 18/09/98

ساعت : 12