دوره های تحصیلی دانشکده

https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/Runtime/process.php?module=DocAttachs&action=open&aid=6082441&attachType=1&referID=28118110&linkview=false

 

دوره های تحصیلی دانشکده دامپزشکی در مقاطع تحصیلی مختلف

 

 

کارشناسی پیوسته(B.S)

گروه آموزشی پاتوبیولوژی:

 • رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان:

 • رشته بهداشت مواد غذایی

کارشناسی ارشد ناپیوسته  (M.Sc)

گروه آموزشی علوم پایه:

 • رشته فیزیولوژی
 • رشته بیوشیمی بالینی
 • رشته بافت شناسی
 • رشته سم شناسی

گروه آموزشی پاتوبیولوژی:

 • رشته انگل شناسی
 • رشته باکتری شناسی

 

گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان:

 • رشته بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی

 

دکتری عمومی دامپزشکی (DVM)

 

 

گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی:

 • دکتری عمومی دامپزشکی

 

 

 

               دکتری تخصصی(Ph.D)

 

گروه آموزشی علوم پایه:

 

 • رشته بافت شناسی مقایسه‌ای
 • رشته فیزیولوژی

 

گروه آموزشی پاتوبیولوژی:

 

 • رشته انگل شناسی دامپزشکی
 • رشته باکتری شناسی
 • رشته بیوتکنولوژی

 

گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان:

 

 • رشته بهداشت ومواد غذایی

 

دکتری تخصصی دستیاری (DVSc)

 

 

گروه آموزشی پاتوبیولوژی:

 

 • رشته پاتولوژی دامپزشکی

 

گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی:

 

 • رشته مامایی وبیماریهای تولید مثل دام
 • رشته بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
 • رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 • رشته جراحی دامپزشکی