درمانگاه تخصصی

درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهددر سال 1371برای پاسخ به نیازهای منطقه از دیدگاه اهداف آموزشی -پژوهشی وارایه خدمات درمانی تاسیس شد در حال حاضر بخشهای بیماری های داخلی دام های بزرگ - مامایی وبیماریهای تولید مثل دام - جراحی و هوشبری ورادیولوژی -بیماری های درونی دام های کوچک - بیماری های طیور- کلینیکال پاتولوژی و اپیدمیولوژی به کار آموزش وپژوهش وارایه خدمات درمانی مشغول هستند


راه اندازي آزمايشات تشخيصي جديد ويژه پرندگان زينتي در بخش طیور کلینیک دانشکده دامپزشکی (جدید)  

تلفن تماس بخش طیور05138803768

این آزمایشات شامل موارد ذیل می باشد:

1-تعیین جنسیت پرندگان به روش مولکولی(کلیک کنید)

2- تست تشخيصي مولكولي هرپس ويروس كبوتري

3- تست تشخيصي مولكولي آدنوويروس كبوتري

4-تست تشخيصي مولكولي سيركو ويروس كبوتري

5- تست تشخيصي مولكولي كلاميديوز

6-تست تشخيصي مولكولي مايكوپلاسموز

7- تعيين جنسيت مولكولي پرندگان

8-تست تشخيصي مولكولي PBFD طوطي سانان(پرريزي )

9- تست هاي تشخيصي فنوتيپي و ژنوتيپي كلستريديدم ، انتروكوكوس ، استرپتوكوكوس ، استافيلوكوكوس و....

ارسال موارد صادرات و واردات پرندگان به استان و ارائه گواهي سلامت مبتني برآزمايشات ، اهمیت موارد فوق را شامل میشود