لیست اعضای هیات علمی گروه


کامران سرداری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sardari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sardari@um.ac.ir

کامران سرداری

برنامه درسی هفتگی استاد

علی اصغر سرچاهی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sarchahi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sarchahi@um.ac.ir

علی اصغر سرچاهی

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا محمدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:gmohamad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:gmohamad@um.ac.ir

غلامرضا محمدی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهرداد مهری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mohri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mohri@um.ac.ir

مهرداد مهری

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد حیدرپور

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:heidarpour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:heidarpour@um.ac.ir

محمد حیدرپور

برنامه درسی هفتگی استاد

جواد خوش نگاه

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:khoshnegah.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khoshnegah@um.ac.ir

جواد خوش نگاه

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدیه زعیمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:zaeemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:zaeemi@um.ac.ir

مهدیه زعیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

کامران شریفی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shariffp.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shariffp@um.ac.ir

کامران شریفی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد عزیز زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m-azizzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m-azizzadeh@um.ac.ir

محمد عزیز زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

نیما فرزانه

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:farzaneh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:farzaneh@um.ac.ir

نیما فرزانه

برنامه درسی هفتگی استاد

احمدرضا محمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mohamadnia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mohamadnia@um.ac.ir

احمدرضا محمدنیا

برنامه درسی هفتگی استاد

علی میرشاهی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a.mirshahi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.mirshahi@um.ac.ir

علی میرشاهی

برنامه درسی هفتگی استاد

پژمان میرشکرائی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mirshokraei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mirshokraei@um.ac.ir

پژمان میرشکرائی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین کاظمی مهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:h-kazemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h-kazemi@um.ac.ir

حسین کاظمی مهرجردی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:razavizadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:razavizadeh@um.ac.ir

سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

بابک خرمیان طوسی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:khoramian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khoramian@um.ac.ir

بابک خرمیان طوسی

برنامه درسی هفتگی استاد

مسعود رجبیون

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rajabioun.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rajabioun@um.ac.ir

مسعود رجبیون

برنامه درسی هفتگی استاد

ابوالفضل غنی ئی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghaniei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghaniei@um.ac.ir

ابوالفضل غنی ئی

برنامه درسی هفتگی استاد