مراسم پايان دوره آموزشي دانشجويان دوره دكتري عمومي دامپزشكي نوبت دوم ورودي بهمن سال ١٣٩٣

پلي كلينيك دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسی مشهد سه شنبه ١٣٩٩/١٠/٢٣

faregh tahsili 93

 

farghtahsili93-2