در خصوص انتخاب واحد دروس معارف اسلامي

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

((در خصوص انتخاب واحد دروس معارف اسلامي»

 

 دروس ارائه شده گروه معارف اسلامي در حال حاضر فقط براي دانشجويان همان

دانشكده قابل انتخاب مي باشد             و از ساعت 8 صبح روز   پنجشنبه

25/99/10     امكان انتخاب دروس معارف براي همه دانشجويان در سایر دانشکده­ هاممکن خواهد شد.                     

                                                   گروه معارف اسلامي دانشگاه فردوسی