اطلاعیه مهم در مورد آزمون جامع پیش درمانگاهی

 

 

         به آگـاهی کلیه دانشـجویان دانشـکده دامپزشکی می رساند آزمون جامع پیش درمانگاهی دانشکده برای دانشجویان ورودی 95 روزانه و نوبت دوم و ماقبل روز دوشنبه 1399/6/31 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه vu دانشگاه برگزار می شود. شرکت در آزمون فوق برای دانشجویان ذیربط الزامی است.

تذکر خیلی مهم: دانشجویانی مجاز به شرکت در آزمون  می باشند که حتما انتخاب واحد کرده باشند.

                

 

                                 اداره آموزش دانشکده دامپزشکی