ارتقا مرتبه علمی اعضای هیت علمی

ارتقا مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهدیه زعیمی از گروه علوم درمانگاهی،بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی وآقای دکتر فرشید حمیدی از اعضای گروه علوم پایه به مرتبه دانشیاری