تغییرات در زمان انتخاب واحد

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند به علت تعطيلي دانشگاه در روز يكشنبه مورخ 1398/10/15، انتخاب واحد دانشجويان به صورت ذيل تغيير نموده است.

دوشنبه مورخ 1398/10/16 دانشجويان ورودي سال 1396 و ماقبل

سه شنبه مورخ 1398/10/17 دانشجويان ورودي سال 1397 و ماقبل

روز چهارشنبه مورخ 1398/10/18 تا پايان روز سه شنبه مورخ 1398/11/8 كليه ورودي ها​