14 مهر روز ملی دامپزشکی

دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و امنیت غذایی

14مهر روز ملی دامپزشکی گرامی باد

دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

rozdam