زمانبندی ثبت نام حضوری دانشجویان ورودی 98 در دانشکده دامپزشکی

پذيرش شما را در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی  تبریک می گوییم. ضمن خوش آمدگویی و آرزوی موفقیت به اطلاع ميرساند زمانبندی ثبت نام حضوری در مقاطع مختلف به شرح ذیل می باشد:

دانشجویان دکتری عمومی (روزانه و نوبت دوم )از روز دوشنبه 98/7/01لغایت98/7/08

ساعت 7:30 الی 14

دانشجویان کارشناسی (علوم آزمایشگاهی و بهداشت مواد غذایی)از روز سه شنبه 98/7/09لغایت 98/7/17

ساعت 7:30الی 14

دانشجویان کارشناسی ارشد از روز یک شنبه 98/7/28 لغایت شنبه98/8/4

ساعت 7:30الی 14

دانشجویان دکتری تخصصی از روز دوشنبه 98/8/6لغایت 98/8/10

ساعت 7:30الی 14

کلیه پذیرفته شدگان محترم قبل از مراجعه جهت ثبت نام حضوری برگه های  پایش سلامت را دریافت و همراه داشته باشند