تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه میان دانشگاه فردوسی مشهد، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی واداره کل اداره محیط زیست

به منظور استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه فردوسی مشهد و افزایش همکاری در زمینه پیشگیری از بیماری ها در حیات وحش استان خراسان رضوی و کنترل بیماری های واگیردار بین حیوانات اهلی و وحشی و هم افزایی دستگاه های اجرایی و دانشگاه در خصوص استفاد از امکانات طرفین در راستای تامین نیازهای آموزش و پژوهشی و انجام تحقیقات هدفمنــد ، تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه میان دانشگاه فردوسی مشهد، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی واداره کل اداره محیط زیست خراسان رضوی در روز سه شنبه 27 فروردین ماه 1398  در محل دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید.

این جلسه با حضور دکتر محسن ملکی رئیس دانشکده به همراه معاونین و مدیران گروه های آموزشی دانشکده و دکتر احمد شریعتی مدیر کل اداره دامپزشکی خراسان رضوی،معاونین وتعدادی از همراهان و دکتر تورج همتی مدیر کل اداره محیط زیست خراسان رضوی،معاونین به اتفاق همراهان تشکیل گردید.

در این جلسه ، ذینفعان بر هماهنگی وبهره برداری از ظرفیت های موجود به منظور تحقق اهداف و ماموریت های مشترک، همکاری و تشریک مساعی در انجام وظایف قانونی مرتبط و زمینه های علمی و پژوهشی، با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از علمی و فنی تاکید نمودند. با توجه به اهداف تفاهم نامه مقرر گردید نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی و مشاوره ای به دانشکده دامپزشکی اعلام گردد و طرفین در خصوص استفاده از امکانــــــات شامل داده ها،اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط برابر ضوابط و مقررات همکاری نمایند.

tafahom sejanebeh

tafahemnameh1