فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی قم

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و نحوه ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1398/02/30 فرصت دارند به آدرس www.qut.ac.ir (دفتر استعدادهای درخشان )مراجعه نمایند