روز دوم هفته پژوهش 97

روز دوم هفته پژوهش در دانشکده با گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان یکشنبه 25 آذرماه97

سخنرانی آقای محمد مالکی (دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی) با عنوان : روش هاي نوين كاهش بار ميكروبي گوشت

pagohesh97-2

 

سخنرانی خانم زینب رضایی (دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی) با عنوان : بيوفيلم، چالش جديد در صنايع غذايي

pagohesh97-2-1