روز اول هفته پژوهش 97

روز اول هفته پژوهش در دانشکده با گروه پاتوبیولوژی در تاریخ 24 آذرماه 97

سخنرانی آقای دکتر رزمی با موضوع واکسن های ضدانگل

pagohesh 97-1

 سخنرانی آقای دکتر عسکری با موضوع سروتايپينگ مولكولي اشريشيا كلي مولد شيگاتوكسين جدا شده از حيوانات اهلي و انسان در ايران

pagohesh 97-1-1