نشست مشترک هیات رئیسه دانشکده دامپزشکی با مدیر کل سازمان محیط زیست خراسان رضوی

با توجه به مطرح شدن حفاظت از حيات وحش به عنوان يك علم در اوايل قرن بيستم، حضور و تعامل دامپزشكي در بسياري از نقاط جهان با اين حوزه بسيار قابل توجه مي باشد. كنتـــرل، نظارت و پيشگيــري از بيمـاري هاي حيات وحش در حفظ و حراست محيط زيست نقش اساسي و بسزايي دارد. هم چنين كنترل بسياري از بيماري هاي دامي و يا قابل انتقال بين انسان و حيوان از جمله آنفلوانزاي پرندگان در سايه همكاري بين سازمان هاي محيط زيست و دامپزشكي محقق خواهد شد. به همين منظور، مدير كل سازمان محيط زيست خراسان رضوي و هيات همراه در روز چهارشنبه 4 مهرماه 1397 ضمن بازديد از دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد در جلسه مشترك با اعضاي هيات رئيسه دانشكده در جريان توانمنديها و پتانسيل هاي تخصصي، پژوهشي و خدماتي دانشكده دامپزشكي قرار گرفتند و بعد از تبادل نظر در زمينه كنترل و پيشگيري از بيماري هاي حيات وحش و ساير موضوعات مشترك مقرر گرديد كارگروه هاي تخصصي در اين زمينه با مشاركت طرفين تشكيل و تفاهم نامه همكاري علمي _تحقيقاتي منعقد گردد.

mohit zist