زمان بندی ثبت نام حضوری و تحویل مدارک دانشجویان نو ورود در دانشکده دامپزشکی

دانشجويان دكتري عمومي ورودي 97 (روزانه و نوبت دوم  ) از روز دوشنبه 2 مهرماه الي سه شنبه 10مهرماه

دانشجويان كارشناسي علوم آزمايشگاهي ورودي 97 از روز چهارشنبه11 مهرماه الي چهارشنبه 18 مهرماه

دانشجويان كارشناسي بهداشت مواد غذايي ورودي 97 از روز شنبه 21 مهرماه الي شنبه 28 مهرماه

دانشجويان دكتري تخصصي ورودي 97 از روز يكشنبه 29مهرماه الي شنبه 5 آبان ماه

دانشجويان ارشد ورودي 97 از روز شنبه 12آبان ماه الي 15 آبان ماه