تاریخ جبرانی مصاحبه داوطلبان دکتری 98-97 اعلام شد

جهت برخی از رشته‌های مورد پذیرش در دوره دکتری تخصصی 1397  بنابر تصمیمات اتخاذ شده برای آن‌دسته از داوطلبان که از حضور در جلسه مصاحبه بازمانده‌اند تاریخ جبرانی به شرح زیر اعلام می‌گردد.

   زمان مجدد انجام ارزیابی مرحله دوم/مصاحبه رشته های دامپزشکی

6 تیرماه 1397