جدول زمانبندی مصاحبه دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی درسال 98

ردیف

نام رشته

تاریخ مصاحبه

1

باکتری شناسی

98/4/4

2

مامایی وبیماریهای تولید مثل دام

98/4/4

3

پاتولوژی دامپزشکی

98/4/4

4

بهداشت مواد غذایی

98/4/5