جدول زمانبندی مصاحبه دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی درسال 97

ردیف

نام رشته

تاریخ مصاحبه

1

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

97/3/19

2

کلینیکال پاتولوژی

97/3/19

3

جراحی دامپزشکی

97/4/3

4

مامایی وبیماریهای تولید مثل دام

97/3/8

5

پاتولوژی دامپزشکی

97/3/8

6

انگل شناسی دامپزشکی

97/3/13

7

بهداشت مواد غذایی

97/3/12و97/3/13

8

بافت شناسی مقایسه ای

97/3/9

9

بیوتکنولوژی

97/3/12

10

فیزیولوژی

97/3/19