اثر دکتر بهروز فتحی (پرتره استاد شجریان) در موزه دانشگاه فردوسی مشهد

asar doctor fathi

همزمان با افتتاح موزه دانشگاه فردوسی مشهد، اثر دکتر بهروز فتحی (پرتره استاد شجریان) در این موزه قرار گرفت.