تشکیل شورای برنامه ریزی درسی دانشکده دامپزشکی با حضور آقای دکتر کرمی

 

شورای برنامه ریزی درسی دانشكده دامپزشکی با حضور آقای دكتر كرمی مسئول شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه، با حضور مجریان بازنگری برنامه های درسی دانشکده دامپزشکی ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1396/12/08درسالن شورای دانشكده دامپزشکی تشكیل گردید. آقای دكتر كرمی ضمن تشكر از مجریان بازنگری برنامههای درسی جهت پذیرش مسوولیت بازنگری، توضیحاتی در خصوص روند بازنگری برنامههای درسی در دانشگاه، مطالعات پشتیبان و مصوبه شورای برنامهریزی درسی دانشگاه مبنی براستفاده از برنامههای درسی مصوب وزارت عتف و همچنین طرح درس بیان نمودنــد. سپس در خصــوص سوالات،مشكــلات، نقطه نظرات و پیشنهادهای اعضا تبادل نظر شد.

aks barnameh rizi