انتصاب استاد مشاور انجمن های علمی دانشکده

  1. آقای دکتر مهری استاد مشاور انجمن علمی دامپزشکی
  2. آقای دکتر محمد نیا استاد مشاور انجمن علمی سلامت گله های گاو شیری
  3. آقای دکتر خوش نگاه استاد مشاور انجمن علمی حیات وحش و دام کوچک
  4. آقای دکتر دهقانی استاد مشاور انجمن علمی بیوتکنولوژی دامپزشکی
  5. آقای دکتر محسن زاده استاد مشاور  انجمن علمی کارگروه بهداشت مواد غذایی
  6. آقای دکتر برجی استاد مشاور انجمن علمی کار گروه علوم آزمایشگاهی