بيستمين دوره آزمون جامع پاياني(بورد) دكتري تخصصي وهشتمين دوره آزمون جامع پاياني دوره هاي دكتري تخصصي بهداشت مواد غذايي و پرديس بين الملل دانشكده دامپزشكي

بيستمين  دوره آزمون جامع پاياني (بورد)دوره هاي دكتري تخصصي داخلي دام هاي بزرگ،كلينيكال پاتولوژي، پاتـــولـــوژي ،بهداشت مواد غذايي، بافت شناسي مقايسه اي ، انگل شناسي دامپزشكي و فيزيولوژي، باكتري شناسي ، جراحي دامپزشكي وهمچنين هشتمين دوره آزمون جامع پاياني دوره هاي دكتري تخصصي بهداشت مواد غذايي و پرديس بين الملل با حضور آقاي دكترافشين رئوفي استاد محترم دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران به عنوان نماينده محترم گروه دامپزشكي وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوري و هيات هاي ممتحنه در مورخ  1396/8/21 در دانشكده برگزار گرديـــد.

bord jadid1