ارسال مدارك دانشجویان مقطع دکتری برای اعزام به دوره تحقيقاتی كوتاه مدت (شش ماهه)

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد ميرساند از تاريخ اول مهر ماه 1396 ارسال مدارك براي اعزام به دوره تحقيقاتي كوتاه مدت (شش ماهه) فقط از طريق سامانه سجاد سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس:

http://eservices.saorg.ir/tbs

انجام مي پذيرد.

بديهي است سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاريخ مذكور، مكاتبات خارج از سامانه را نمي پذيرد.