فهرست دانشگاههاي پذيرنده در آزمون دكتراي سال 1395


نام دانشگاه

كد

پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي

1006

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران - كرج

1218

پژوهشكده علوم و صنایع غذایی - مشهد

1033

پژوهشكده هواشناسی

1022

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

1024

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي

1025

پژوهشگاه دانش های بنیادی

1027

پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي - تهران

1028

پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

1029

پژوهشگاه صنعت نفت

1030

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

1031

پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران

1034

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنّاوري

1038

پژوهشگاه مواد و انرژي - مشکین دشت کرج

1040

پژوهشگاه هوا فضا

1037

دانشكده اطلاعات

1041

دانشكده غير انتفاعي اصول الدين

7003

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد

1154

دانشگاه اراك

1054

دانشگاه اروميه

1055

دانشگاه اصفهان

1056

دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران

1057

دانشگاه امام صادق (ع )

1058

دانشگاه ايلام

1059

دانشگاه بجنورد

1060

دانشگاه بناب

1061

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

1062

دانشگاه بيرجند

1063

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) - قزوين

1064

دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي - مركز تبريز

3063

دانشگاه پيام نور استان اصفهان - مركز آران و بيدگل

3065

دانشگاه پيام نور استان اصفهان - مركز اصفهان

3067

دانشگاه پيام نور استان بوشهر - مركز بوشهر

3130

دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران جنوب

3140

دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران شمال

3142

دانشگاه پيام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهران

3146

دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي - مركز مشهد

3207

دانشگاه پيام نور استان زنجان - مركز زنجان

3273

دانشگاه پيام نور استان فارس - مركز شيراز

3308

دانشگاه پيام نور استان قم - مركز قم

3349

دانشگاه پيام نور استان كرمان - مركز كرمان

3369

دانشگاه پيام نور استان هرمزگان - واحد قشم

3501

دانشگاه پيام نور استان يزد - مركز اردكان

3517

دانشگاه تبريز

1065

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان

1066

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران

1067

دانشگاه تربيت مدرس

1068

دانشگاه تفرش

1069

دانشگاه تهران

1070

دانشگاه جامع امام حسين (ع ) - تهران

1071

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

1075

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

1076

دانشگاه خوارزمي - تهران

1077

دانشگاه دامغان

1078

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

1122

دانشگاه رازي - كرمانشاه

1080

دانشگاه زابل

1081

دانشگاه زنجان

1082

دانشگاه سلمان فارسی - كازرون

1083

دانشگاه سمنان

1084

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

1086

دانشگاه شاهد - تهران

1087

دانشگاه شهركرد

1089

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

1090

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

1091

دانشگاه شهيد چمران - اهواز

1092

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

1093

دانشگاه شهيد مطهري- تهران

1094

دانشگاه شيراز

1095

دانشگاه صنعت نفت

1098

دانشگاه صنعتي اروميه

1100

دانشگاه صنعتي اصفهان

1101