اهمیت طرح درس

طرح درس یا سناریوي آموزشی براي نخستین بار در سال 1918 توسط"فرانکلین بوبیت " مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی – یادگیري مورد تأکید قرار گرفت. طرح درس به شکل امروزي آن، در سال 1950 به وسیله روان شناسان برجسته امر تعلیم و تربیت "بنجامین . اس . بلوم" شکل گرفت و در سال 1962 " رابرت گلیر ز " نظرات تکمیلی خود را در راستاي دیدگاههاي بلوم مطرح کرد که تا به امروز نیز مدنظر برنامه ریزان و هدف گذاران آموزشی و دست اندرکاران امور آموزشی در سطح جهان بوده است. 

لزوم استفاده از طرح درس، به عنوان ابزار کارآمدي در زمینه تکنولوژي آموزشی، در خدمت افزایش کیفیت نظام آموزشی کشورمان قرار گرفت . و طرح درس به عنوان برنامه ریزي و سازمان دادن به مجموعه فعالیتهایی که استاد در ارتباط با هدفهاي آموزشی، محتواي درس و توانائیهاي دانشجویان براي مدت زمان مشخص تدوین می گردد مد نظر قرار گرفت. 

طرح درس عنصر حیاتی تدریس است که: 

 • لحظه ها را زنده می کند ،  
 • سردرگمی را از بین می برد،  
 • دانشجو را فعال می کند ،
 • هنر مدرس را نشان می دهد ،
 • از دوباره کاري می کاهد ،
 • پاسخگوي نیاز دانشجویان است ،
 • باعث انجام کار در زمان خودش می شود ،
 • هدفهاي مبهم را روشن می کند ،
 • نظم منطقی ایجاد می کند،
 • چگونه آموزش دادن را مشخص می کند،
 • چگونه یادگرفتن را می آموزد،
 • شرط لازم آموزش است،
 • پیش نیاز یادگیري است ،
 • توجه به تفاوتهاي فردي است،
 • سازمانی نمودن کلاسهاست،
 • استفاده از حواس را مقدور می سازد،
 • ارتباط مطالب را ممکن می سازد،
 • دانش، نگرش و توانش ایجاد می کند،
 • عوامل بازدارنده را می کاهد،
 • دانشجویان را از پیشرفت آگاه می کند،
 • راهی براي ایجاد انگیزه است،
 • عامل شناخت روشهاي تدریس است،
 • راه شناخت اهداف تعلیم است،
 • عامل استفاده مطلوب از وسایل آموزشی است،
 • توجه به اهداف غائی آموزش است،
 • ایجاد نظم و هماهنگی می کند،
 • از تداخل برنامه جلوگیري می کند،
 • کارها را هدفمند و جهت دار می کند.

طرح درس اساس و پایه آموزش را تشکیل می دهد. در واقع طرح درس ، طرح آموزش است و در شکل بخشیدن به یادگیري نقش اساسی دارد. اگر قرار است آموزش مبتنی بر اصول علمی باشد لازم است از طرحی دقیق که براساس اصول علمی تنظیم شده برخوردار باشد . اهمیت و ضرورت طرح درس ، مشابه طرح و نقشه ساختمان است . همان طور که یک مهندس ساختمان پیش از ساختن یک بنا به ت هیه نقشه آن می پردازد، مدرس ( آموزش دهنده ) نیز باید یک نقشه آموزشی طراحی کند که در آن محتواي آموزش، روش آموزش، رسانه ها و وسایل کمک آموزشی پیش بینی شود و مطابق این طرح به آموزش بپردازد.

برحسب این که طرح درس مربوط به آموزش درس مورد نظر در طول یک سال تحصیلی باشد یا یک نیمسال ، یک ماه یا یک روز انواع طرح درس عبارت خواهد بود از طرح درس سالانه ، طرح درس نیسمال تحصیلی ، طرح درس ماهانه ، طرح درس روزانه.

طرح درسی که خوب تهیه شده باشد می تواند:

 • فعالیت هاي آموزشی را نظم دهد .
 • وظیفه استاد و دانشجو مشخص کند .
 • توجه مدرس را به انتخاب روشهاي مناسب آموزش جلب می نماید.
 • ارزشیابی مدرس توسط مؤسسه آموزشی را آسان می نماید .
 • ارزشیابی دانشجو توسط مدرس را آسان می کند .
 • باعث می شود که مدرس و دانشجو با اعتماد بیشتري سرکلاس درس حاضر شوند.