قطب علمی

قطب علمی سقط جنین ومرگ ومیر نوزادان دام های نشخوار کنندگان

این قطب علمی با کیسب امتیازهای لازم در سال 1384مجوز تاسیس را از وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری کسب نموده است ودر سومین دوره فعالیت قطب های علمی کشور موافقت مجدد با ادامه فعالیت قطب در سال1390 صادر گردید.

اهداف فعالیت قطب عبارتنداز تاسیس مرکز تخصصی سقط جنین شمال شرق کشور برای تعیین عوامل ایجاد کننده سقط ومرگ ومیر نوزاد نشخوار کنندگان-تعیین جغرافیایی سقط جنین ومرگ ومیرنوزاد نشخوار کنندگان و ارایه نتایج آن به نهادهای اجرایی ومراکز دامپروری جهت انتخاب بهترین روش های پیشگیری وکنترل با توجه به مختصات ویژه محلی  وعوامل تعیین شده در هر منطقه است

اعضای این قطب شش نفر از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و دوتن از اساتید سایر دانشگاه  ها می باشند قطب سقط جنین دارای 3آزمایشگاه تشخیص-تشخیص مولکولی وکشت سلول است

این قطب در طول فعالیت خود دوبار درسالهای 1387و1390 به عنوان قطب برتر انتخاب گردید

جهت دسترسی به سایت قطب علمی  کلیک کنید