طرح درس های ارایه شده در نیمسال دوم 95-94گروه   علوم پایه

 

 • طرح دروس ارایه شده دکتر نبی پور -دکترسعادت فر -دکترمحمد پور و دکترراجی
 1. بافت شناسی1
 2. بافت شناسی 1 عملیات
 3. بافت شناسی 2
 4. بافت شناسی 2عملیات
 5. بافت شناسی عمومی
 6. بافت شناسی لنفاوی
 7. بافت شناسی لنفاوی عملیات
 8. بافت شناسی پرندگان
 9. بافت شناسی دستگاه گوارش وتنفس
 10. بافت شناسی دستگاه گوارش وتنفس عملیات
 11. کالبدشناسی پایه
 12. کالبدشناسی پایه عملیات
 13. کالبد شناسی مقایسه ای1
 14. کالبد شناسی مفایسه ای 1عملیات
 15. کالبد شناسی مقایسه ای2
 16. کالبد شناسی مقایسه ای 2 عملیات
 • طرح دروس ارایه شده دکتر فتحی
 1. فارماکولوژی1
 • طرح دروس ارایه شده دکتر مقدم جعفری
 1. سم شناسی پیشرفته
 2. جانور شناسی
 • طرح دروس ارایه شده دکتر باغیشنی
 1. بیوشیمی 1
 2. بیوشیمی 2
 3. عملیات بیوشیمی2
 4. بیوشیمی آنزیم ها
 • طرح دروس ارایه شده دکتر قدرتی
 1. بیوشیمی غشا وانتقال
 2. بیوشیمی1
 • طرح دروس ارایه شده دکتر حمیدی
 1. فیزیولوژی1
 • طرح درس ارایه شده دکتر کازرانی
 1. فیزیولوژی1

 گروه علوم درمانگاهی وبهداشت وپیشگیری بیماریهای دامی

 

 • طرح دروس ارایه شده دکتر تقوی رضوی زاده
 1. اصول معاینه دام
 2. بیماریهای داخلی دام بزرگ
 • طرح دروس ارایه شده دکتر محمدی
 1. اصول معاینه دام
 2. بیماریهای درونی دام بزرگ
 3. بیماریهای عفونی دام (تخصص)
 4. بیماریهای دستگاه ادراری دام بزرگ
 5. بیماریهای شتر
 • طرح دروس ارایه شده دکتر شریفی
 1. تغذیه اختصاصی دام
 • طرح دروس ارایه شده دکتر فلاح راد
 1. بیماریهای تولید مثل
 • طرح دروس ارایه شده دکتر خوش نگاه
 1. بیماریهای داخلی دام کوچک(جدید)
 2. بیماریهای داخلی دام کوچک
 • طرح دروس ارایه شده دکتر عزیز زاده
 1. آمار حیاتی
 2. آمار حیاتی تخصص کلینیکال
 3. روش تحقیق دکتری عمومی
 4.  روش تحقیق ارشد
 5. اپیدمولوژی
 6. اصول همه گیر شناسی
 • طرح دروس ارایه شده دکتر میر شکرایی
 1. مامایی دامپزشکی
 2. تلقیح مصنوعی دام
 • طرح دروس ارایه شده دکتر میر شاهی ودکتر رجبیون
 1. فیزیک پزشکی
 2. رادیولوژی دامپزشکی
 • طرح دروس ارایه شده دکتر سرچاهی
 1. بیماریهای درونی دام کوچک
 2. عملیات بیماریهای دام کوچک
 • طرح دروس ارایه شده دکتر مهری -دکترحیدر پور ودکترزعیمی
 1. کلینیکال پاتولوژی
 2. کلینیکال پاتولوژی عملیات
 3. هماتولوژی2
 4. بیوشیمی بالینی2
 5. سیتولوژی

 


گروه پاتوبیولوژی

 

طرح دروس ارایه شده دکتر موسوی ودکتر نورانی

 

 گروه بهداشت مواد غذایی وآبزیان

 

 

در این گروه آموزشی هیچ طرح درسی ارایه نشده است