دوره های تحصیلی دانشکده

دوره های تحصیلی در دانشکده دامپزشکی به شرح ذیل می باشد

دکتری عمومی دامپزشکی

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی  و بهداشت مواد غذایی

کارشناسی ارشد در 6 زیرگروه :

 1.  انگل شناسی
 2.  باکتری شناسی
 3.  فیزیولوژی
 4.  بیوشیمی بالینی

 5. بافت شناسی
 6. بهداشت ومواد غذایی
 • دکترای تخصصی(p.h.D) در رشته های ذیل :

 1. -مامایی وبیماریهای تولید مثل

 2. -داخلی دامهای بزرگ

 3. -پاتولوژی

 4. -کلینیکال پاتولوژی

 5. -جراحی وهوشبری دامپزشکی

 6. -فیزیولوژی

 7. -بیوتکنولوژی

 8. -انگل شناسی

 9. -بافت شناسی

 10. -بهداشت ومواد غذایی