دوره های تحصیلی دانشکده

دوره های تحصیلی در دانشکده دامپزشکی به شرح ذیل می باشد

دکتری عمومی دامپزشکی

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی  و بهداشت مواد غذایی

کارشناسی ارشد در 6 زیرگروه :

  1.  انگل شناسی
  2.  باکتری شناسی
  3.  فیزیولوژی
  4.  بیوشیمی بالینی

  5. بافت شناسی
  6. بهداشت ومواد غذایی
  • دکترای تخصصی(p.h.D) در رشته های ذیل :

  1. -مامایی وبیماریهای تولید مثل

  2. -داخلی دامهای بزرگ

  3. -پاتولوژی

  4. -کلینیکال پاتولوژی

  5. -جراحی وهوشبری دامپزشکی

  6. -فیزیولوژی

  7. -بیوتکنولوژی

  8. -انگل شناسی

  9. -بافت شناسی

  10. -بهداشت ومواد غذایی