محور های الویت دار نظام پیشنهادات در دانشکده دامپزشکی

 

1- استاندارد نمودن دوره هاي آموزشي موجود جهت ارتقاي موقعيت كشوري و منطقه اي دانشكده و گروه هاي آموزشي

 

2 -ايجاد دوره هاي بين رشته اي با توجه به توان بالقوه موجود دردانشكده و نياز جامعه

 

3 - ايجاد رشته ها و گرايش هاي  جديد مبتني بر نيازهاي جامعه در حوزه دامپزشكي

 

راه اندازي دوره هاي آموزش مجازي جهت پذيرش دانشجو در دوره هاي باز آموزي و تكميلي " آموزش از راه دور"

 

5- بازنگري محتواي واحدهاي درسي رشته هاي موجود بر مبناي تحولات علمي اخير

 

6 -برگزاري دوره هاي بازآموزي جهت تقويت ارتباط دانش آموخته گان با دانشگاه و انتقال آخرين دستاوردهاي علمي همراه با اثربخشي در جامعه

 

7 - راهكارهاي استفاده بهينه از تكنولوژي كمك آموزشي در بهبود و خلاقيت در تدريس

 

8- راهكارهاي تقويت روحيه استاد - شاگردي

 

9 -تقويت  روحيه نشاط وعلم آموزي در دانشجويان

 

10- تحقيقات در زمينه تشخيص بيماري ها (بويژه بيماريهاي مهم در منطقه) با روش هاي مولكولي پيشرفته جهت ارتقاي سطح درمان، كنترل و پيشگيري

 

11- تقويت همكاري علمي با ساير مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور و تلاش جهت تامين بودجه از سازمانهاي غير دولتي و خصوصي

 

12- حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي بويژه در موضوعات مرتبط با نوآوري و فناوري هاي نو

 

13- راهبردهاي اشاعه نو آوري و كارآفريني در بخش دامپزشكي

 

14- راهكارهاي افزايش ايمني در آزمايشگاهها

 

15- راهكار هاي تشويق و حمايت از ارائه و چاپ نتايج و دستاوردهاي پژوهشي اعضاء هيات علمي در مجلات علمي در پایگاه های ISI,ISC دارای IF


 

16- راهكار هاي تسريع در ثبت مجله علمي دانشكده درپایگاه ISI

 

17-  راهكارهاي حمايت و تقويت همكاري با قطب هاي علمي دانشكده

 

18-راهكارهاي توسعه توليدات پژوهشي در بخش هاي مختلف علم دامپزشكي به ويژه در مرز هاي علمي

 

19- ارايه راهكارهاي  عملي براي صرفه جويي بيشتر در موارد مختلف  بويژه حامل هاي انرژي.

 

20- ارايه پيشنهاد و راهكار منطقي و اقتصادي در جهت بهبود وضعيت ظاهري بخشهاي مختلف دانشكده و درمانگاه.

 

21- ارايه پيشنهاد در خصوص فعاليت هاي فرهنگي موثر و كارآمد براي نيروي انساني (كاركنان).

 

22- ارايه پيشنهاد و راهكار عملي در جهت افزايش كارآيي و مسئوليت پذيري كاركنان.

 

23 - ارايه پيشنهاد و راهكار عملي در جهت افزايش انگيزه كاري وروحيه تعامل كاركنان

 

24- ارايه پيشنهاد و راهكار در خصوص افزايش فعاليت هاي خدماتي- آموزشي دانشكده به ويژه بخش درمانگاه به جامعه و ارباب رجوع.

 

25 -ارتقاي سطح اطلاع رساني علمي به مخاطبين مختلف (اعضاء هيات علمي، دانشجويان و عموم جامعه)